Infiintare PFA

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanei fizice autorizate

Operaţiuni prealabile: 

1.Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor;

2.Dovada privind plata taxei de registru:

•45 lei – taxa de registru;

•27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA.

 Înregistrare

1.Cererea de înregistrare, original;

2.Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;

3.Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;

4.Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

5.Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată)

6.Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) ;

7.Dacă este cazul:

•avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/2007;

•precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);

•declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie;

•documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);

•documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau

•documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);

8.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

•90 lei – taxa de registru;

•54 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;

•20 lei /persoană cazier fiscal.

Notă:

•Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată.

•În cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Dacă doreşte înregistrarea  o persoană fizică, care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, va depune documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).

•Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte.

•Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.

•Formularele se distribuie la sediul ORC.

•Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.

•Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului (sursa: www.onrc.ro)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *