Divort

avocat divort partaj

In situația ȋn care, relațiile dintre soți sunt grav şi iremediabil vătămate, făcând imposibilă conviețuirea firească ca soț şi soție, se ajunge inevitabil la desfacerea căsătoriei. Chiar dacă unul sau ambii soți ȋncearcă adesea, ȋn urma unor divergențe intervenite ȋn legătură cu rezolvarea problemelor ce le ridică o căsătorie şi implicit viața de familie, să aplaneze situațiile conflictuale ivite şi fac eforturi mari să păstreze căsătoria pe linia de plutire pentru a trăi o viață de familie normală şi fericită,uneori singura soluție rămasă este divorțul. Iată tot ce trebuie să ştiți despre cererea de divorț.

MOTIVE DE DIVORT

In conformitate cu dispozițiile art.373 din Codul civil divorțul poate avea loc ȋn următoarele situații:
a) prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celelalt soț;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturilor dintre soți sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soți, după o separare ȋn fapt care a durat cel puțin 2 ani;
d) la cererea a celuia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

TAXELE DE TIMBRU JUDICIAR

De precizat este faptul că, odată cu introducerea cererii de divorț trebuie depusă şi taxa de timbru. Astfel, conform art.197 Cod proc.civ. ȋn cazul ȋn care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Sancțiunea netrimbrării sau timbrării insuficiente este anularea cererii de divorț. Prin urmare, ȋn  conformitate cu dispozițiile art.15 din O.U.G. nr.80/2013, taxele de timbru pentru motivele de divorț arătate mai sus, sunt următoarele: pentru cazul de la litera a) – 200 lei; pentru cazurile de la literele b) şi c) – 100 lei iar pentru motivul de la litera d) – 50 lei.

COMPETENTA INTSTANTEI DE JUDECATA

In cererea de divorț competența aparține judecătoriei ȋn circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Aceasta reprezintă regula generală ȋn materie, ȋnsă art.914 Cod proc.civ.prevede şi alte situații, ȋn care competența poate aparține judecătoriei ȋn circumscripția căreia ȋşi are locuința pârâtul ori judecătoria ȋn circumscripția căreia ȋşi are locuința reclamantul. De asemenea, dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuința ȋn țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România.

CERERI ACCESORII DIVORTULUI

De reținut este şi faptul că, odată cu desfacerea căsătoriei prin divorț, la cerere instanța ȋnvestită să soluționeze cererea se pronunță şi cu privire la: exercitarea autorității părinteşti, contribuția părinților la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, locuința copilului şi dreptul părintelui de a avea legături personale cu acesta; numele soților după divorț, locuința familiei; despăgubirea pretinsă pentru prejudiciile materiale şi morale suferite ca urmare a desfacerii căsătoriei; obligația de ȋntreținere sau prestația compensatorie ȋntre foştii soți; ȋncetarea regimului matrimonial şi, după caz, lichidarea comunității de bunuri şi partajul acestora. Menționam faptul că nu este obligatoriu ca odată cu judecarea cererii de divorț să se introducă şi capătul de cerere cu privire la partaj iar acțiunea de partaj este imprescriptibilă, adică poate fi introdusă oricând.

EXERCITAREA AUTORITATII PARINTESTI

Noul cod civil prevede ȋn art.397 că, după divorț, autoritatea părintească revine ȋn comun ambilor soți, afară de cazul ȋn care instanța decide altfel. Aşadar, regula generală este ca autoritatea părintească revine ambilor părinți cu stabilirea locuinței minorului la unul dintre părinți. Excepția de la regulă este reglementată ȋn art.398 Cod civil care spune că dacă există motive ȋntemeiate, instanța de judecată poate hotărȋ ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul din părinți. In analizarea cererii, instanța trebuie să aibă ȋn vedere şi interesul superior al copilului. Se consideră motive ȋntemeiate, conform art.36 alin.(7) din Legea 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copiilor, republicată, alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri a celuilalt părinte, violența față de copil sau față de celelalt părinte, condamnările pentru infracțiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracțiuni cu privire la viața sexuală, infracțiuni de violență, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorității părinteşti.

Procesele de divort sunt ȋn general destul de complicate,anevoiase, de lungă durată şi costisitoare datorită faptului că fiecare parte urmăreşte obținerea unui rezultat cât mai favorabil ȋn detrimentul celeilalte părți. De aceeea, dacă este cu putință, sfatul nostru este ca soții să ajungă la o ȋnțelegere cu privire la divorț şi la celelalte capete de cerere. In acest fel, se reduc considerabil costurile şi durata procesului. Sigur că, există şi anumite situații când, datorită unor ȋmprejurări de fapt care vătămează grav căsniciei, unuia dintre soți şi intersului superior al copilului nu se poate ajunge la o ȋnțelegere ȋntrucât, anumite acte şi fapte ale unui soț nu pot fi trecute cu vederea de soțul vătămat, mai ales ȋn situații ȋn care nu lipsesc alcoolul, infidelitatea, neimplicarea, violența şi orice alte motive de acest gen.

Pentru a fi informați cu privire la costul şi modalitatea de soluționare a cererii de divorț puteți să ne contactați la telefon 0744696544 sau pe adresa de email: contact@avocat-hamza.ro. Cabinetul individual de avocat Dragoş Hamza oferă, la cererea celor interesați, consultații juridice şi asistare/ reprezentare juridică ȋn procesele ce au ca obiect cereri de divorț, exercitarea autorității părinteşti şi cereri de partaj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *